ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება ფიზიკურ პირთან No


ონლაინ მაღაზია „Art-house.ge“
თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც არეგულირებს მომხმარებელთა უფლებებს და ვაჭრობის წესებს. ჩვენი მაღაზია გთავაზობთ სამომხმარებლო საქონლის ონლაინ მაღაზიის მომსახურებას იმ პირობებით, რომლებიც ამ შეთანხმების საგანია.

ხელშეკრულების მხარეები   
             
ხელშეკრულების მხარეები არიან, ერთის მხრივ შპს არტ-ჰაუსი.ჯი, შემდგომში „გამყიდველი“, რომელსაც წარმოადგენს, სერტიფიკატის საფუძველზე მოქმედი დირექტორი და მეორეს მხრივ, მოქალაქე
(პასპორტი, ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც "მხარეები".
1. ხელშეკრულების საგანი.

1.1. ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას გაყიდოს, ხოლო მყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს და მიიღოს შემდეგი საქონელი (სახელი, პროდუქტი, ფერი, მასალა, რაოდენობა):
საქონლის გადაცემის წინასწარი ვადა არის _ _ _ დღე წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.
1.2. გამყიდველი ყიდის საქონელს ინტერნეტ მაღაზიის (ვებგვერდი www.art-house.ge), კატალოგების, ბროშურების, ბუკლეტების, ფოტოების და სხვა გზით, რაც გამორიცხავს მყიდველის საქონლის უშუალო გაცნობის შესაძლებლობას (საქონლის გაყიდვის დისტანციური მეთოდი).
1.3. მყიდველი ყიდულობს საქონელს საჭიროებისთვის, რომლებიც არ არის დაკავშირებული სამეწარმეო საქმიანობასთან და ადასტურებს, რომ შეძენილ საქონელს აქვს ინდივიდუალურად განსაზღვრული თვისებები, რომლებიც აუცილებელია ექსკლუზიურად ამ მყიდველისთვის (ფერი, ზომა, საქონლის წარმოების მასალა).
1.4. გამყიდველი გარანტიას იძლევა, რომ მის მიერ მოცემული ხელშეკრულებით მიწოდებული საქონელი მას ეკუთვნის ლეგალურად, არ არის შეზღუდული მიმოქცევაში, არ არის დაგირავებული და/ან სხვა ვალდებულებებით დატვირთული,  ასევე თავისუფალია მესამე მხარის პრეტენზიებისა
1.5. ამ ხელშეკრულების გაფორმებისას მყიდველი ადასტურებს, რომ მან შეისწავლა შეძენილი საქონლის მახასიათებლები, მათ შორის: შეფუთვა, ასორტიმენტი, რაოდენობა, ფერი, საერთო ზომები, ტრანსფორმაციის მექანიზმები (დამოკიდებულია საქონლის ტიპზე), გაეცნო მახასიათებლებს. მასალები რისგანაც მზადდება პროდუქცია და ასევე კარგად იცის, რომ მონიტორზე პროდუქტების ფერების ჩვენება დამოკიდებულია ინდივიდუალურ პარამეტრებზე და შეიძლება განსხვავდებოდეს ფაქტობრივი ფერისგან.

2. ხელშეკრულების შესრულების პირობები და ვადები.
2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების გასაფორმებლად მყიდველი ავსებს განაცხადს საქონლის შესყიდვის შესახებ ინტერნეტ საიტზე www.art-house.ge. განცხადების შეტანის წესები მითითებულია ვებგვერდზე.
2.2. ის ფაქტი, რომ მყიდველი ავსებს განაცხადს საქონლის შესყიდვის შესახებ ვებგვერდზე www.art-house.ge ნიშნავს, რომ ინფორმაცია საქონლისა და გამყიდველის შესახებ მომხმარებლის უფლებების დაცვის მარეგულირებელი აქტებით გათვალისწინებული ოდენობით, საქონლის დისტანციურად გაყიდვის წესების 8, 9, 32 პუნქტების ჩათვლით, მყიდველმა მიიღო და გაიგო.
2.3. ვებგვერდზე წარმოდგენილი ყველა საინფორმაციო მასალა ინფორმაციული ხასიათისაა და არ შეუძლია სრულად გადმოგცეთ სანდო ინფორმაცია საქონლის თვისებებისა და მახასიათებლების შესახებ, ფერების, ჩრდილების, მასალების სტრუქტურისა და ფორმების ჩათვლით. თუ მყიდველს აქვს რაიმე შეკითხვა საქონლის თვისებებთან და მახასიათებლებთან დაკავშირებით, განაცხადის განთავსებამდე მყიდველი უნდა დაუკავშირდეს გამყიდველს.
2.4. განაცხადის განთავსებისას მყიდველს მიეწოდება ინფორმაცია შეკვეთილი საქონლის დაჯავშნისა და მყიდველისთვის საქონლის გადაცემის სავარაუდო თარიღის შესახებ. საქონლის გადაცემის ვადა წინასწარია, ხოლო საქონლის გადაცემის ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს წინასწარი დღიდან 10 კალენდარულ დღეს. საქონლის გადაცემის ბოლო ვადა მყიდველს ეცნობება დამატებით ამ ხელშეკრულების გაფორმების დროს, მაგრამ არა უგვიანეს 1 დღით ადრე საქონლის ფაქტობრივ გადაცემამდე.
2.5. მყიდველის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერა ხორციელდება ხელშეკრულების ტექსტის ბოლოს ველის გააქტიურებით „წავიკითხე და ვეთანხმები ხელშეკრულების პირობებს. გადახდის გარანტიას ვაძლევ.
2.6. გამყიდველის მიერ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა დასტურდება საქონლის გადახდის ინვოისის გაცემით.
2.7. მხარეები ცვლიან ამ ხელშეკრულების ორიგინალებს მყიდველისთვის საქონლის გადაცემის დროს.

3. საქონლის ხარისხი, საგარანტიო ვალდებულებები.

3.1. გამყიდველი გარანტიას იძლევა, რომ გასაყიდად შემოთავაზებული საქონელი შეესაბამება საქართველოში დადგენილ ხარისხის და სანიტარული უსაფრთხოების სტანდარტებს.
გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი მყიდველისთვის მიყენებული ზარალისთვის საქონლის არასათანადო გამოყენების გამო.
3.3. მხარეები აღიარებენ, რომ საქონლის დეფექტი არის მისი შეუსაბამობა:
ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან
ან ხელშეკრულების პირობებთან;
ან მიზნებთან, რისთვისაც ჩვეულებრივ გამოიყენება საქონელი;
ან საქონლის ნიმუშთან (აღწერილობასთან)
3.4. მხარეები აღიარებენ, რომ საქონლის მნიშვნელოვანი დეფექტი არის გამოუსწორებელი ნაკლი, რომელიც არ შეიძლება აღმოიფხვრას არაპროპორციული ხარჯების ან დროის გარეშე, ან ხელახლა ჩნდება მისი აღმოფხვრის შემდეგ.

4. საქონლის გადაცემა, მიღება, დაბრუნება.

4.1. მყიდველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს უარი თქვას საქონლის მიღებაზე საქონლის ფაქტობრივ გადაცემამდე, გამყიდველისთვის მიერ ხელშეკრულების შესასრულებლად გაწეული ხარჯების ანაზღაურების პირობით, რაც შეადგენს საქონლის ღირებულების  25%.
4.2. მყიდველი იღებს საქონელს როგორც დამოუკიდებლად, ასევე მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის (გადამზიდველის, წარმომადგენლის) მეშვეობით.
საჭიროების შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია მის უფლებამოსილ პირს (გადამზიდველს, წარმომადგენელს) მიაწოდოს საქონლის მიღებისა და მიწოდების  მინდობილობა, მიანდოს მას გამყიდველისგან მიღებული საქონლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ყველა ფუნქცია. .
4.2.1. საქონლის გადაცემის დროს გამყიდველმა უნდა წარუდგინოს მყიდველს (მყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელს; გადამზიდავს) საქონლის თანმხლები დოკუმენტები:
ნასყიდობის ხელშეკრულების ორიგინალი.
საქონლის გადაცემის აქტი
საქონლის გადაცემის მომენტად ითვლება მყიდველის (მყიდველის უფლებამოსილი პირის; გადამზიდავის, წარმომადგენელის) მიერ საქონლის თანდართულ დოკუმენტებზე  ხელმოწერის მომენტი.
4.3. გამყიდველი საქონელს გადასცემს მყიდველის უფლებამოსილ პირს (გადამზიდველს, წარმომადგენელს) მყიდველის მიერ გაცემული მინდობილობის საფუძველზე.
მყიდველი (მყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი) იღებს საქონელს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ნომენკლატურის შემადგენლობა, რაოდენობა, საქონლის გარე ხარისხობრივი მახასიათებლები.
მინისგან დამზადებული საქონლის (ნაწილების), აგრეთვე სარკეების მიღება და გადაცემა ხდება საქონლის გადაცემის დროს ქარხნული შეფუთვის სავალდებულო გახსნით.
გადამზიდველის მეშვეობით საქონლის გადაცემის შემთხვევაში გამყიდველი საქონლის გადაზიდვიდან 24 საათის განმავლობაში აცნობებს მყიდველს ამის შესახებ შემდეგი მონაცემებით: საქონლის გაგზავნის ზუსტი თარიღი; გადამზიდველის დეტალები, რომელიც აწვდის საქონელს დანიშნულების ადგილამდე; საქონლის ერთეულების დასახელება და რაოდენობა, მთლიანი და წმინდა წონა; საქონლის დანიშნულების ადგილზე ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი.
4.4. თუ მყიდველი გვაწვდის ცრუ ინფორმაციას საკონტაქტო დეტალების შესახებ (მიწოდების მისამართი, საქონლის მიმღები), გამყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი ხელშეკრულების არასათანადო შესრულებაზე.
4.5. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის მიწოდება განხორციელდა დროულად, მაგრამ საქონელი არ გადაეცა მყიდველს მისი ბრალეულობით, შემდგომი მიწოდება ხდება გამყიდველთან შეთანხმებული ახალი პირობებით, მას შემდეგ რაც მყიდველი ხელახლა გადაიხდის ღირებულებას. მომსახურება საქონლის მიწოდებისთვის.
4.6. საქონლის შემთხვევით დაკარგვის ან შემთხვევითი დაზიანების რისკი გადადის მყიდველზე (მყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი: გადამზიდავი, წარმომადგენელი) იმ მომენტიდან, როდესაც მყიდველი (უფლებამოსილი წარმომადგენელი: გადამზიდავი, წარმომადგენელი) ხელს აწერს საქონლის თანმხლებ დოკუმენტებს.
მყიდველის (უფლებამოსილი პირი: გადამზიდავი, წარმომადგენელი) სათანადოდ შესრულებული პრეტენზიების არარსებობის შემთხვევაში, გადაცემული საქონელი არის სათანადო ხარისხის საქონელი.
4.7. დადგენილ საგარანტიო ვადაში საქონელზე ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მყიდველს შეუძლია ისარგებლოს თავისი უფლებებით „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ მუხლის შესაბამისად.
4.8. თუ მყიდველი გადაწყვეტს არაადეკვატური ხარისხის საქონლის დაბრუნებას, გამყიდველი ვალდებულია მყიდველის გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში დაუბრუნოს მას საქონლის ღირებულება, გარდა საქონლის მიწოდებაზე გამყიდველის მიერ გაწეული დანახარჯებისა.

4.9. საქონლის დაბრუნება განხორციელდება გამყიდველის გაყიდვების ოფისში წარდგენილი მყიდველის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.
4.10. მყიდველის მიერ დაბრუნებული საქონლის მიღება ხდება სამუშაო დღეებში 13-00-დან 16-00 საათამდე


5. საქონლის ფასი.

5.1. მიწოდებული საქონლის ფასი განისაზღვრება ლარით და მოიცავს საქონლისა და შეფუთვის ღირებულებას, დღგ-ს გარეშე. საქონლის ფასი მითითებულია ინტერნეტ საიტზე www.art-house.ge.
მწარმოებლის ან გამყიდველის მიმწოდებლის მიერ ფასის ცვლილების შემთხვევაში, გამყიდველს უფლება აქვს შეცვალოს საქონლის ფასი ცალმხრივად, მათ შორის უკვე დასრულებულ შეკვეთებში.
საქონლის საბოლოო ფასი დგინდება ამ ხელშეკრულების გაფორმების დროს და მითითებულია საქონლის გადახდის ინვოისში.
ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის ფასია: ..ლარი.
5.2. მყიდველის მიერ საქონლის ღირებულებისსრული მოცულობით გადახდა ხდება  საქონლის რეალურ გადაცემამდე: (აუცილებელია - გააქტიურება)
□ ან მყიდველის სახლში საქონლის მიწოდების დროს;
□ ან გამყიდველის ოფისში მხარეთა მიერ შეთანხმებული საქონლის მიწოდების თარიღამდე ერთი დღით ადრე;
□ ან გამყიდველის ანგარიშსწორების ანგარიშზე თანხების უნაღდო გადარიცხვით.
5.2.1. - წინასწარ გადახდა _ _ _% ოდენობით _ _ _ _ ლარის ოდენობით, ანგარიშ-ფაქტურის მიღებიდან 5 საბანკო დღის ვადაში;
5.2.2. - დამატებითი გადახდა _ _ _% ოდენობით _ _ _ _ _ _ _ _ _  ლარის ოდენობით, საქონლის გადაცემამდე არაუგვიანეს 1 დღით ადრე. მყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი (ტვირთის გადამზიდავი, წარმომადგენელი)
5.2.3. საქონლის მიწოდების ფასი განისაზღვრება ამ ხელშეკრულების დამატებითი ხელშეკრულებით.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობა.

6.1. თუ მყიდველი არღვევს საქონლის ღირებულების წინასწარი გადახდის პირობებს (პუნქტი 5.2.1.) 5 საბანკო დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ხელშეკრულება ძალადაკარგულია და საქონელი არ ექვემდებარება გადაზიდვას.
6.1.1. თუ მყიდველი არღვევს საქონლის ღირებულების დამატებითი გადახდის ვადებს (პუნქტი 5.2.2.) 5 საბანკო დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში, ხელშეკრულება ძალადაკარგულია, წინასწარი გადახდის თანხა ექვემდებარება მყიდველს დაბრუნებას, გაწეული ხარჯების გამოკლებით. გამყიდველი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით.
6.2. მყიდველისთვის წინასწარ გადახდილი საქონლის გადაცემის წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში გამყიდველი გადაუხდის მას ჯარიმას (ჯარიმას) საქონლის წინასწარი გადახდის ოდენობის ნახევარი პროცენტის ოდენობით. დაგვიანების ყოველი დღისთვის.
6.3. თუ მყიდველი უარს იტყვის მისთვის მიწოდებული საქონლის გადახდაზე, მყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს გამყიდველს საქონლის მიწოდების ღირებულება (ორმხრივი მოგზაურობა) და აუნაზღაუროს გამყიდველს მის მიერ გაწეული ხარჯები დებულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. შეთანხმება.
6.4. ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისთვის მხარეები პასუხისმგებელნი არიან საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
6.5. ამ შეთანხმების არც ერთი მხარე არ იქნება პასუხისმგებელი მეორე მხარის წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის მხარეთა ნებისა და სურვილის საწინააღმდეგოდ წარმოქმნილი გარემოებების გამო, რომელიც არ იყო განჭვრეტა ან თავიდან აცილება ამ შეთანხმების ხელმოწერის დროს.

7. დამატებითი პირობები.

ამ ხელშეკრულების გაფორმებიდან ან შეწყვეტის შედეგად წარმოშობილი დავები წყდება მხარეთა შორის მოლაპარაკებითა და სარჩელის პროცედურის დაცვით. თუ შეთანხმება არ იქნა მიღწეული, დავებს სასამართლო განიხილავს.

ეს ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, რომელსაც აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა, თითო ეგზემპლარი თითოეული მხარისთვის.

იურიდიული, საფოსტო მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და მხარეთა ხელმოწერები.
 
          
             გამყიდველი:                                                                                                        მყიდველი: 
         
შპს არტ-ჰაუსი.ჯი
სკ 405575827
ქ.თბილისი, პეკინის გამზ. 31

კლიენტის ბანკი: სს საქართველოს ბანკი
საბანკო ანგარიში: GE53BG0000000542984807

577 95 08 80
577 53 76 73
house.art.ge@gmail.com 

მ.პ.                                                                                                                    _ _ _ _ _ _ /სრული სახელის ხელმოწერა/
მენიუ
RU GE