პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პირობები:

შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება ან შეცვლა დასაშვებია 7 კალენდარული დღის განმავლობაში. პროდუქტი უნდა იყოს "დაბრუნების უფლებით”. დაბრუნების ან შეცვლის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს ქოლ-ცენტრს ტელეფონზე: __________. თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ დაბრუნებული პროდუქციის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი და დაბრუნების მიზეზი. ატვირთეთ პროდუქტებისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტო და გაგზავნეთ ეს დოკუმენტი ელექტრონულ ფოსტაზე: house.art.ge@gmail.com
თუ პროდუქტსა და მის თანმდევი ნაწილებში / დოკუმენტებში რაიმე საეჭვო ცვლილება შეინიშნება, კომპანიას უფლება აქვს ეჭვი შეიტანოს მათ ავთენტურობაში და, შესაბამისად, შეაჩეროს პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა გამოძიებამდე და დიაგნოსტიკური მუშაობის დაწყებამდე, რასაც შესაძლოა დასჭირდეს არაუმეტეს 5 სამუშაო დღე. გამოძიებისა და დასკვნის საფუძველზე, კომპანიას უფლება აქვს გააგრძელოს ან გააუქმოს პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პროცედურა.
პროდუქციის დაბრუნებას / ჩანაცვლებას თან უნდა ახლდეს თანმდევი ნაწილები და დოკუმენტები, რომლებიც გადაეცა შეძენის დროს (გადახდის ქვითარი, საგარანტიო ტალონი).
ფასდაკლებული პროდუქციის გაცვლა / დაბრუნება არ ხდება.

პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ  შემთხვევებში:
• პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთას  ან ტექნიკურ აღწერილობებს ვებ-საიტზე;
• პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;
• პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;
• კომპანიამ დაარღვია  შეთანხმებული მიწოდების დრო 2 დღეზე მეტი ხნის ვადით.

პროდუქციის შეცვლა შესაძლებელია ამ პირობების შესაბამისად:
• პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა მნიშვნელოვნად არ არის დაზიანებული
• პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთას ან ტექნიკურ სპეციფიკაციას ვებ-საიტზე;
• პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;
• პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირების დროს.

ანაზღაურების წესები:
პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში, კომპანია იღებს ვალდებულებას აანაზღაუროს თქვენ მიერ გადახდილი თანხის 100% თუ:
პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა მნიშვნელოვნად არ დაზიანებულა და თან ახლავს ყველა დამატებითი თანმხლები ნაწილები და შესყიდვის დროს მიღებული დოკუმენტები (კერძოდ, გადახდის დოკუმენტი, საგარანტიო ტალონი და ა.შ.);
პროდუქტს აქვს ქარხნული ნაკლი, ან პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთასა და / ან ტექნიკურ აღწერილობას ვებ – გვერდზე;
პროდუქტი დაზიანებულია მიწოდების დროს და თან ახლავს შესყიდვის დროს მოცემული ყველა ნაწილი და დოკუმენტი (გადახდის დოკუმენტი, საგარანტიო ტალონი და ა.შ.).
სატრანსპორტო მომსახურების  კომპენსაციის წესი:
კომპანია ანაზღაურებს ადგილზე მიტანის მომსახურების ღირებულებას, მომხმარებლის მიერ დაბრუნების / შეცვლის შემდეგ, თუ:
პროდუქტები არ შეესაბამება შეკვეთის ან / და ვებ-საიტის ტექნიკურ აღწერილობას;
პროდუქტს აქვს ქარხნული დეფექტები;
პროდუქტები დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს. ამისათვის აუცილებელია დეფექტური პროდუქტის შემოწმება მისი მიწოდებისთანავე და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ კურიერსა და საინფორმაციო ცენტრს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზიანი არ დადასტურდება მიტანის დროს;
იმ შემთხვევაში თუ შეთანხმებული მიწოდების დრო კომპანიამ დაარღვია 2 დღეზე მეტი ხნის ვადით.
ყველა სხვა შემთხვევაში, ადგილზე მიტანის სერვისის ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის მიერ.
სხვა ხარჯების ანაზღაურება:
განვადებით შეძენილი პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში, მომხმარებელი, გარდა სატრანსპორტო ხარჯებისა, ანაზღაურებს კომპანიის ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია კრედიტის დამტკიცებასთან.
პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პროცედურა:
თუ დაბრუნება ინიცირებულია  დაუყოვნებლივ, მომხმარებლისთვის მიწოდების დროს, შეტყობინება პირდაპირ გადაცემულია ინფო-ცენტრში და მიწოდების სერვისის წარმომადგენელს ეძლევა ნებართვა დააბრუნოს პროდუქტი;
სხვა შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს პროდუქტის დაბრუნება პროდუქტის მიღებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.
გარანტიის მქონეპროდუქტის დეფექტის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა იმოქმედოს გარანტიის პირობების შესაბამისად.
პროდუქტების შეცვლის დრო:
თუ პროდუქტის შეცვლის შესახებ მოთხოვნა დადასტურდება, კომპანია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მიაწვდის მომხმარებელს იდენტურ პროდუქტს.
იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი არაა ხელმისაწვდომი მოცემულ მომენტში, კომპანია  აანაზღაურებს გადახდილ თანხას სამ სამუშაო დღეში.
თუ მომხმარებელს სურს  შეცვალოს დაზიანებული / დეფექტური პროდუქტი ანალოგიურზე, არაა ხელმისაწვდომი მოცემულ მომენტში, თანხა ანაზღაურდება იმავე მეთოდით რა მეთოდითაც განხოციელდა გადახდა:
•  გადარიცხვა - ანგარიშზე გადარიცხვა (3 სამუშაო დღის ვადაში),
• შესაძლებელია ასევე თანხის სასაჩუქრე ბარათზე განთავსება
მენიუ
RU GE